• zoom
    למידה מרחוק בעזרת תוכנת זום - zoom. המילה האחרונה והתוכנה הכי נוחה היום לשיחות וידאו
    למידה מרחוק בעזרת תוכנת זום - zoom - תוכנה מדהימה
  • תחזית שנתית 20-21
    תחזית שנתית בטבלת אקס.אל לתכנון טיולים פעילויות של"ח לשנת הלימודים תשפ"א
    תחזית שנתית בטבלת אקס.אל לתכנון טיולים פעילויות של"ח לשנת....