• Nearpod
  הדרכה מקצועית של איילה צור על עבודה בסביבת Nearpod
  הדרכה מקצועית של איילה צור על עבודה בסביבת Nearpod
 • תרגול באתר Wordwall- מפה אילמת של ארץ ישראל
  תרגול באתר Wordwall- מפה אילמת של ארץ ישראל
  תרגול באתר Wordwall- מפה אילמת של ארץ ישראל
 • אתר הלמידה של איילה צור
  אתר הלמידה של איילה צור
  אתר הלמידה של איילה צור
 • ערכים
  הערכים הם יסוד קיומה של החברה. בשיעור זה נלמד על המושגים חברה וערכים וכיצד הם מתקשרים למקצוע של"ח.
  הערכים הם יסוד קיומה של החברה. שיעור בו נלמדכיצד הם מתקשרים למקצוע של"ח....
 • הבקע כמנוף כלכלי
  יתרונות הכלכליים של ים המלח, האם אנו מוצאים איזון בין ניצול משאבי הטבע לבין שמירה עליו.
  יתרונות הכלכליים של ים המלח, האם אנו מוצאים איזון בין ניצול משאבי הטבע לבין שמירה עליו.
 • אחריות אישית
  אחריות אישית שיש לכל אחד מאיתנו לשמירת ערכי הטבע שלנו, והיכולת שיש לנו לשנות ולהשפיע...
  אחריות לשמירת ערכי הטבע שלנו, ויכולת שיש לנו לשנות ולהשפיע.
 • שסעים בחברה הישראלית
  היכרות עם הדעות והקבוצות השונות בחברה הישראלית, באופן שבא לידי ביטוי...
  היכרות עם הדעות והקבוצות השונות בחברה הישראלית, באופן...